Stadgar för Vänersborgs Musikförening

Antagna av årsmötet för Vänersborgs Musikförening 2013-03-12

§ 1. Namn

Föreningens namn är Vänersborgs Musikförening.

§ 2. Föreningens ändamål

Vänersborgs Musikförening är en ideell och partipolitiskt obunden förening med ändamål att främja musiklivet i Vänersborgs kommun. Föreningens verksamhet inriktas på att arrangera offentliga konserter inom främst genrerna kammarmusik, klassiskt och jazz/bluesmusik.

Dessutom ska föreningen stimulera det lokala musiklivet och ta initiativ till annan verksamhet som främjar musikintresset.

§ 3. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Vänersborg.

§ 4. Organ

Föreningens organ är:

 1. Årsmötet
 2. Styrelsen
 3. Revisorer

§ 5. Medlemskap

Medlem i föreningen kan enskild person eller organisation bli som erlägger fastställd medlemsavgift och som är beredd att stödja musiklivet i Vänersborg.

§ 6. Medlemsavgiften

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Betalda avgifter återbetalas ej.

§ 7. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas före april månads utgång på plats som bestäms av styrelsen.

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen eller revisor anser det befogat eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar, dock minst 10, så begär.

Årsmötet ska utlysas minst fyra veckor i förväg.

§ 8. Rösträtt vid årsmöte

Varje närvarande medlem har rösträtt. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.

Ledamot av styrelsen äger inte rösträtt i ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.

Omröstning och val ska ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.

För att beslut ska vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning (se §§ 16 och 17). Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§ 9. Förslag till ärenden vid årsmöte

Ärenden ska, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 21 dagar i förväg. Undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning (se §§ 16 och 17).

Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§ 10. Ärenden på årsmötet

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och protokollförare för mötet
 4. Val av två personer att jämte mötesordförande justera mötets protokoll
 5. Prövning av frågan om utlysning skett enligt stadgarna
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive bokslut
 8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga ordinarie ledamöter
 13. Val av suppleanter till styrelsen
 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutande

§ 11. Styrelsen

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och fyra suppleanter. Mandatperioden för styrelseledamot ska vara två år och för suppleant ett år. Ordinarie styrelseledamöter väljs om möjligt växelvis, tre år 1 och tre år 2 osv. Ordförande väljs av årsmötet. Övriga styrelsefunktionärer utses genom konstituering i styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Avsägelse från styrelseuppdrag i samband med mandatperiodens utgång ska meddelas valberedningen minst en månad före årsmötet.

Avsägelse från styrelseuppdrag i samband med mandatperiodens utgång ska meddelas valberedningen minst en månad före årsmötet.

§ 12. Styrelsens åligganden m.m.

Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.

Det åligger styrelsen
att verkställa av årsmötet fattade beslut
att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper
att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret.

§ 13. Föreningens ledning

Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas.

§ 14. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. Styrelsen upprättar årligen verksamhetsberättelse och bokslut.

§ 15. Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer och en revisorssuppleant. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen ska revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 16. Stadgeändring

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet. Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast 2 månader före årsmötet. Förslaget ska finnas tillgängligt fyra veckor före årsmötet.

För antagande fordras minst 2/3 av samtliga avgivna röster.

§ 17. Föreningens upplösning 

Förslag om föreningens upplösning ska framställas senast tre månader före det årsmöte då förslaget ska behandlas. 

Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och stöds av minst 2/3 av de vid vardera årsmötet avgivna rösterna. 

Om föreningen upplöses ska dess tillgångar överlämnas till verksamhet med likartat syfte.